CIB wordt coeo Incasso op 10 januari 2022

Centraal Invorderings Bureau verandert van naam

(English below)

Centraal Invorderings Bureau (CIB) verandert maandag 10 januari 2022 officieel haar bedrijfsnaam naar ‘coeo Incasso’ (spreek uit als: “kooweejoo incasso”) in Nederland en België. Het veranderen van bedrijfsnaam is een gevolg van onze aansluiting bij de coeo Group en de internationale koers die de credit management organisatie vaart.

Meer uniformiteit binnen de coeo Group

De overgang van bedrijfsnaam in Nederland en België zorgt voor meer internationale uniformiteit en herkenbaarheid als groep in Europa. Dit is een voordeel voor alle landen waarin wij en onze partners actief zijn. Door het versterken van onze internationale marktpositie als credit management organisatie, geeft dit onze huidige en toekomstige opdrachtgevers meer mogelijkheden en vertrouwen. Het biedt tevens meer kansen om verder te ontwikkelen en verdere stappen te zetten op het gebied van onze internationale dienstverlening.

Onze dienstverlening blijft onveranderd. U kunt blijven vertrouwen op onze hoogwaardige incassodiensten via uw vertrouwde contactpersonen binnen onze organisatie.

Met de nieuwe naam in Nederland en België kunnen wij onze ingeslagen koers voortzetten en mooie (internationale) vervolgstappen maken samen met onze opdrachtgevers en partners.

Communiceren onder onze nieuwe bedrijfsnaam

Onze communicatie zal eenduidiger worden, omdat wij vanaf dan onder één bedrijfsnaam communiceren. Zo ziet u onze nieuwe naam en logo straks o.a. op onze website, de webportaal, in e-mailberichten en facturering. In onze communicatiemiddelen naar klanten wordt de naamsverandering vanaf 1 december 2021 al aangekondigd, maar vanaf maandag 10 januari 2022 wordt de naam CIB niet meer gebruikt op onze website, ons klantenportaal, brieven, e-mailberichten en sms’jes.

Onze bedrijfsnaam of logo in uw communicatie

Mocht u zelf ook gebruikmaken van onze bedrijfsnaam of ons logomateriaal in uw communicatie, dan vragen wij u dit vanaf maandag 10 januari 2022 aan te passen. Begin januari ontvangt u hierover nog een herinnering van ons. U kunt het oude logo eenvoudig vervangen voor het nieuwe coeo Incasso-logo via onze Media Toolkit.

Voorafgaand

In mei 2020 sloot Centraal Invorderings Bureau (CIB) zich al aan bij de snelgroeiende coeo Group, een Europese credit management organisatie binnen de investeringsportefeuille van Waterland Private Equity. Een prachtige stap voorwaarts in de ontwikkeling van zowel de (internationale) marktpositie als dienstenportfolio. Een jaar later veranderde CIB haar huisstijl kleuren van het oorspronkelijke paars naar blauw en groen. Dit zorgde voor een eerste stap naar een frisse uniforme en herkenbare huisstijl binnen de Europese incassogroep.

ENGLISH

CIB becomes coeo Incasso on January 10, 2022

On Monday, January 10, 2022, Centraal Invorderings Bureau (CIB) will officially change its company name to ‘coeo Incasso’ (pronounced: “cowieyo incasso”) in the Netherlands and Belgium. The change of name is a result of our affiliation with the coeo Group and the international course of the credit management organization.

More uniformity within the coeo Group

The change of name in the Netherlands and Belgium ensures more international uniformity and recognizability as a group in Europe. This is an advantage for all countries in which we and our partners operate. By strengthening our international market position as a credit management organization, this gives our current and future clients more options and confidence. It also provides more opportunities to develop and take further steps in our international services.

Our services remain unchanged. You can continue to rely on our high-quality collection services through your trusted contacts.

With the new name in the Netherlands and Belgium, we can continue our chosen course and make great (international) follow-up steps together with our clients and partners.

Communicating under our new company name

Our communication will become more unambiguous, because from then on we will communicate under one name. You will soon see our new name and logo on our website, the web portal, in e-mail messages and invoicing. In our means of communication to your customer, the name change will already be announced on the first of December 2021, but from Monday 10 January 2022 the name CIB will no longer be used on our website, our customer portal, letters, e-mails and text messages.

Our company name or logo in your communication

If you also use our company name or logo material in your communication, we ask you to adjust this from Monday 10 January 2022. At the beginning of January you will receive a reminder about this from us. You can easily replace the old logo with the new coeo Incasso logo via our Media Toolkit.

Prior

In May 2020, Centraal Invorderings Bureau (CIB) already joined the fast-growing coeo Group, a European credit management organization within the investment portfolio of Waterland Private Equity. A wonderful step forward in the development of both the (international) market position and service portfolio. A year later, CIB changed its corporate colors from the original purple to blue and green. This provided a first step towards a fresh uniform and recognizable house style within the European collection group.