Visma | Onguard & coeo maken incassotraject makkelijker

Samenwerking zorgt voor eenvoudige gegevensuitwisseling

Rotterdam, 2 september 2021 – Visma | Onguard en coeo (voorheen bekend als ”Centraal Invorderings Bureau”) gaan nauw met elkaar samenwerken op het gebied van data-integratie. Het partnerschap omvat de integratie van Visma | Onguard’s softwareoplossing voor debiteurenbeheer, CreditManager, binnen coeo. Benodigde klantdata voor het incassotraject via coeo is hierdoor direct beschikbaar en kan vanuit coeo worden aangevuld. Dit zorgt voor rijke data en inzichten en een makkelijker incassotraject. Hierdoor kan Visma | Onguard haar klanten nóg beter bedienen.

De softwareoplossing voor debiteurenbeheer maakt onderdeel uit van Visma | Onguard’s softwareplatform om het gehele order-to-cash proces te automatiseren en te optimaliseren. Door deze credit managementoplossing te integreren met coeo, heeft coeo de beschikking over alle informatie die zij tijdens het incassotraject nodig heeft. Bovendien kan informatie die coeo verkrijgt ook weer eenvoudig uitgewisseld worden met CreditManager. Zo ontstaan er duidelijkere inzichten in betalingen, gedragingen en contactmogelijkheden. Dit helpt de klanten van Visma | Onguard om nog meer te halen uit hun debiteurenbeheer en biedt hen een nog efficiënter order-to-cash-proces.

Bij coeo zijn wij altijd op zoek naar partners die goed bij ons passen”, aldus Roman Berkhout (voormalig CCO bij coeo). “De samenwerking met Visma | Onguard is daarom een bewuste strategische keuze. Digitalisatie en het bijdragen van (realtime) data aan betere inzichten voor onze klanten heeft onze gezamenlijke focus. Dit is immers een essentieel onderdeel van de credit management dienstverlening die onze opdrachtgevers vandaag de dag vragen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarbij staan wij beide voor kwaliteit en gaan we verder waar andere partijen ophouden.

Ook Adriaan Kom (CCO bij Visma | Onguard) is erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking met coeo. “Ons doel is om onze klanten te helpen bij het bereiken van een efficiënt order-to-cash proces, snellere betalingen en een optimale klantervaring. Door deze samenwerking zijn we in staat onze klanten nog beter van dienst te zijn met geautomatiseerde facturatie en incassodienstverlening in meerdere landen. Een win-win voor de klant!

Over Visma | Onguard
In ruim 25 jaar is Visma | Onguard uitgegroeid van een specialist in credit management software tot marktleider in geavanceerde softwareoplossingen voor de gehele order-to-cash-keten. Van risicomanagement, e-facturatie en automatische betalingsverwerking tot debiteurenbeheer, dispuutmanagement en incasso. De oplossingen van Visma | Onguard zijn gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken zij intelligente en intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Deze verbeterde zichtbaarheid en veilige uitwisseling van kritieke gegevens zorgt voor een optimale verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie en dat resulteert in sterkere en langdurige klantrelaties. Inmiddels vertrouwen klanten in meer dan 70 landen wereldwijd dagelijks op het Visma | Onguard-platform voor een succesvol beheer van en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management.

ENGLISH

Visma | Onguard & coeo make collection process easier

Collaboration ensures easy data exchange

Rotterdam, September 2, 2021 – Visma | Onguard and coeo (formerly known as ”Centraal Invorderings Bureau”) will work closely together in the field of data integration. The partnership includes the integration of CreditManager, Visma | Onguard’s software solution for credit management, within coeo. Customer data required for the collection process via coeo is therefore immediately available and can be supplemented from coeo. This provides valuable data and insights and an easier collection process. This allows Visma | Onguard to serve its customers even better.

The debtor management software solution is part of Visma | Onguard’s software platform to automate and optimize the entire order-to-cash process. By integrating this credit management solution with coeo, coeo has access to all the information it needs during the collection process. In addition, information obtained by coeo can also be easily exchanged with CreditManager. This creates clearer insights into payments, payment behavior and contact options. This helps Visma | Onguard customers to get even more out of their debtor management and offers them an even more efficient order-to-cash process.

At coeo, we are always looking for partners who are a good fit for us,” says Roman Berkhout (former CCO at coeo). “The collaboration with Visma | Onguard is therefore a deliberate strategic choice. Digitalization and contributing (real-time) data to better insights for our customers is our joint focus. After all, this is an essential part of the credit management service that our clients demand today. Not only in the Netherlands, but also abroad. We both stand for quality, and we continue where other parties stop.

Adriaan Kom (CCO at Visma | Onguard) is also very enthusiastic about this new collaboration with coeo “Our goal is to help our customers achieve an efficient order-to-cash process as well as faster payments and an optimal customer experience. Through this collaboration, we can serve our customers even better with automated invoicing and collection services in multiple countries. A win-win situation for the customer!

About Visma | Onguard
In more than 25 years Visma | Onguard has grown from a specialist in credit management software to a market leader in advanced software solutions for the entire order-to-cash chain. From risk management, e-invoicing and automatic payment processing to debtor management, dispute management and collection. Visma’s solutions | Onguard are focused on connecting data on one centralized platform and linking internal and external systems and services. To do this, they use intelligent and intuitive automation to deliver valuable insights. This improved visibility and secure exchange of critical data ensures an optimal connection between all processes in the order-to-cash chain. At the same time, this ensures improved and personalized communication, resulting in stronger and long-lasting customer relationships. Customers in more than 70 countries worldwide rely daily on the Visma | Onguard platform for successful management of and tangible results in order-to-cash and credit management.