Heeft mijn bedrijf goede algemene voorwaarden?

Doe de check!

Weet u waar u op moet letten bij het opstellen van goede algemene voorwaarden? Doe de gratis online check op uw huidige voorwaarden.

powered by Typeform

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden bevatten geen specifieke eisen waaraan u moet voldoen. Wel zijn er een aantal zaken die vaak terugkeren, zoals:

  1. Definities • Benoem en definieer alle mogelijke termen. Denk hierbij aan uw juridische identiteit of het product of de dienst die u levert.
  2. Toepasselijkheid en reikwijdte • Stel vast in hoeverre u uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een bepaalde soort overeenkomst, offerte of de door u geleverde producten of diensten.
  3. Tarieven en facturatie • Benoem alle tarieven en de manier waarop u het bedrag factureert. U kunt bijvoorbeeld bepalen in hoeverre klachten over geleverde diensten de betalingstermijn opschorten of dat u in gedeelten mag factureren.
  4. Aansprakelijkheid • Een van de belangrijkste aspecten van uw algemene voorwaarden zijn de beperkingen en uitsluitingen van uw aansprakelijkheid voor schade welke kan ontstaan door uw producten en diensten.
  5. Levering van diensten en producten • Een vaak terugkerend item in uw algemene voorwaarden zijn de regels die gelden voor de levering van het product of de aangeboden dienst. Denk hierbij aan levertijden – welke mogelijk enkel indicatief kunnen zijn.
  6. Garantie • Voor zover de wet dit toestaat, kunt u ook nadere regels stellen omtrent hoe garantie-afhandelingen plaatsvinden en in hoeverre uw klant hierop beroep kan doen.
  7. Privacy • Hoewel sinds mei 2018 de meeste bedrijven een apart privacy statement hebben vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u er ook voor kiezen om uw privacy statement op te laten nemen in uw algemene voorwaarden.

Sta sterk(er) met goede algemene voorwaarden.

Voor zover de wet dit niet in de weg staat, kunt u middels de bepalingen in uw algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperken. U kunt uw bedrijf zo beschermen tegen onverwachte schadeclaims, staat sterker in conflicten en kan zo hoge juridische kosten voorkomen. Het opstellen van deze voorwaarden is een kleine investering, maar betaalt zich vrijwel altijd uit. Daarbij heeft uw bedrijf er jarenlang profijt van.

Om u te helpen bij het opstellen van goede algemene voorwaarden, geven wij u de 5 belangrijkste tips & tricks:

Tip 1: Geen onredelijke bepalingen.

Houdt rekening met alle regels en wetten die zijn opgesteld om de consument te beschermen. Overweeg altijd of een door u opgestelde bepaling niet valt onder de grijze, zwarte of blauwe lijst van (kennelijk) onredelijke bepalingen. 

  • De zwarte lijst laat bepalingen zien die onredelijk zijn en mogen dus niet opgenomen worden in de algemene voorwaarden.
  • De grijze lijst laat bepalingen zien die op de grens liggen van wat redelijk wordt geacht. Of ze uiteindelijk onredelijk bevonden worden, heeft alles te maken met het type bedrijf en de onderliggende casus.
  • De blauwe lijst laat de consumentenrichtlijn zien die vanuit Europa geldt en geeft bepalingen weer waarvan het vermoeden bestaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. Deze komen over het algemeen veel overeen met de zwarte- en grijze lijst.

Tip 2: Schrik B2B relaties niet af.

In het opstellen van algemene voorwaarden richting bedrijven (B2B) bent u veel vrijer. Let wel dat u uw potentiële afnemer mogelijk afschrikt door voor hem of haar negatieve afspraken. Deze kunnen volgens de rechtspraak (ook in B2B-relaties) worden afgewezen.

Tip 3: Vergeet de overhandiging niet.

Als u wilt dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn op een overeenkomst, moet u ze overhandigen aan uw afnemer bij – of voorafgaand aan – het aangaan van de overeenkomst. Aangezien u de spelregels bepaalt, bent u ook degene die verantwoordelijk is voor het overhandigen van deze spelregels. 

Tip 4: Actualiteit.

Uw algemene voorwaarden moeten altijd actueel zijn. Natuurlijk kunnen er wetswijzigingen plaatsvinden of heeft u misschien zelf een nieuwe dienst en/of product gelanceerd waarvoor u nieuwe spelregels dient op te stellen.

Tip 5: Laat uw algemene voorwaarden checken door een jurist.

Laat de algemene voorwaarden nakijken of opstellen door een jurist, dan weet u zeker dat u met uw bedrijf goed zit. De juristen van coeo helpen u daar graag bij. Laat nu uw algemene voorwaarden gratis controleren.

Zijn uw algemene voorwaarden in orde? Via deze gratis online check krijgt u direct antwoord.

Wilt u uw algemene voorwaarden inhoudelijk laten controleren of opstellen door een jurist? Neem dan contact met ons op.

Zijn uw algemene voorwaarden in orde?

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.